การสั่งซื้อสินค้า

(แก้ไขข้อมูลนี้ให้ไปที่  แก้ไขข้อความในเว็บ -> Articles)


ข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อความตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อมูลส่วนนี้


สามารถทำการสั่งซื้อได้ผ่านทางอีเมล์.......................... โทรศัพท์.......................... หรือสั่งซื้อผ่านทางหน้าร้าน


และชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM มายังธนาคารดังต่อไปนี้


บัญชีธนาคาร


ธนาคาร.......................... สาขา.......................... ชื่อบัญชี...........................เลขที่บัญชี.......................... ประเภท..........................


ธนาคาร.......................... สาขา.......................... ชื่อบัญชี...........................เลขที่บัญชี.......................... ประเภท..........................


ธนาคาร.......................... สาขา.......................... ชื่อบัญชี...........................เลขที่บัญชี.......................... ประเภท..........................


หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม และเขียนรายละเอียดการชำระเงิน ดังนี้


ชื่อ..........................นามสกุล..........................

ที่อยู่.......................... เบอร์โทรติดต่อ..........................

ส่งแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ .......................... หรือแจ้งผ่านทางอีเมล์..........................

หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ต่อไป


หมายเหตุ


- ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ลักษณะการใช้บริการ เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก่อนทำการเปิดใช้บริการเว็บไซต์
- สำหรับนิติบุคคลสามารถนำค่าบริการนี้ไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้


สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นำค่าบริการไปหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% หรือบุคคลธรรมดาไม่
นำหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีนำหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถ หักค่าบริการ ในนาม ร้านค้า..........................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..........................


โทร. ......................... /  แฟ็กซ์. .........................